MÜŞTERİ KATILIM FORMU

 1. HİZMETİN KONUSU

  PWC Business School web sitesinde detayları yer almakta olan “SAP Akademi Eğitimlerinin” uzman eğitmenler tarafından verilmesi

 2. TARAFLAR & TANIMLAR

  Bu Anlaşma PWC’nin Müşteriye hangi şartlara ve koşullara istinaden PWC Business School web sitesinde (www.okul.pwc.com.tr) yer almakta olan “SAP Akademi” eğitimlerini verecek yetkili sağlayıcı olduğunu belirler.

  SÖZLEŞME içerisinde:

  1. PwC Türkiye, kısaca (PWC) anlamına gelir.
  2. Müşteri kısaca (Katılımcı) anlamına gelir. Sipariş formunda açıklanan kişi veya kuruluştur.
  3. PWC ve Müşteri kısaca (TARAFLAR) anlamına gelir.
  4. “SAP”, SAP Türkiye Yazılım Üretim ve Ticaret A.Ş. anlamına gelir.
  5. “Şartlar” bu anlaşmada belirtilen şartlar ve koşullar anlamına gelir.
  6. “Kurslar” anlaşmanın EK A’sında belirtilen kurslar anlamına gelir.
  7. Müşterinin kendi bilgisine sunulmuş olan, gerek PwC Türkiye’ye gerekse PricewaterhouseCoopers şemsiyesi altındaki tüm PwC Kuruluşlarına (Bundan böyle ‘’PwC Kuruluşları’’olarak anılacaktır) veya üçüncü kişilere ait yönetsel, finansal, kurumsal, operasyonel, uluslararası nitelik taşıyan bilgiler, yazılı, sözlü, görsel olan tüm bilgiler, PwC Türkiye ve tüm PwC Kuruluşlarının ortakları, yönetici ve hissedarları hakkında bildiği yada çalışmalar sırasında öğrendiği işler, gerek PwC’ ler gerekse üçüncü kişilere ait hesaplar, metodlar, know-how, buluşlar, mali durumlar, stratejiler, mesleki sırlar, faaliyetler, anlaşmalar, işlemler, müşteri çevresine ilişkin tüm belge veya bilgiler ile işverenin korunmaya değer haklı bir menfaatinin olduğu tüm bilgi ve belgeler (Bundan böyle hepsi birlikte) TİCARİ SIR/GİZLİ BİLGİ anlamına gelir.
  8. Sipariş formu bu şartların ekli bulunduğu veya müşteri tarafından doldurulup PWC’ye gönderdildiğinde bu şartlara tabi olacağı açıkça belirtilen “Sipariş Formu” anlamına gelir.

 3. SİPARİŞ FORMUNUN TEMELi
  1. Sipariş formu, katılımcı tarafından bu şartlara tabi olan sipariş formunda belirtilen kursa (kurslara) katılmak için yapılan teklif anlamına gelir. Katılımcı formu:
   1. El ile el ile doldurularak şahsen teslim edebilir ya da posta veya faks aracılığıyla gönderebilir.
   2. Elektronik olarak doldurularak internet yolu ile gönderebilir.
  2. Diğer şartlar ve koşullar hariç olmak üzere, katılımcının sipariş formunu göndermesi veya siparişin verilmiş olarak kabul edilmesi için anlaşmanın bu şartları geçerlidir.
  3. PwC tarafından yazılı olarak anlaşmaya varılmadıkça siparişte veya koşullarda yapılan herhangi bir değişiklik bağlayıcı olmayacaktır. Tereddüte yol açmamak amacı ile siparişe veya bu koşullara ilişkin telefon aracılığı ile yapılan herhangi bir değişiklik PWC tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça ve bu tür bir onaydan sonraki yedi iş günü içerisinde SAP tarafından bir itiraz gelmemesi durumunda bağlayıcı olmayacaktır.

 4. KAYIT VE TARİHLER

  PWC, şu durumlarda herhangi bir kursu sağlamayı red edebilir:

 5. Kurs rezervasyonları tamamen dolu ise,
 6. Söz konusu kurs için yapılan rezervasyonların PWC’nin kursu sağlanması için gereken minimum katılımcı sayısından düşük ise


 7. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. PWC, Katılımcıyı genel düzene aykırı davranışlarda bulunması, PWC’nin katılım kurallarına uymaması veya belirli bir Kurs için zorunlu olan ders veya derslere katılmaması durumlarında herhangi bir Kurstan mahrum bırakma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda Katılımcıya herhangi bir para iadesi yapılmaz.
  2. Katılımcı PWC tarafından bildirilen Kursa ilişkin ön koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. PWC, bu tür ön koşulları yerine getirmeyen katılımcıyı kurstan mahrum bırakma hakkını saklı tutar. Bu durumlarda Katılımcıya herhangi bir para iadesi yapılmaz.
  3. Katılımcının minimum ders gün sayısının %80’ine katılını zorunludur. Katılımcının geldiği her gün eğitmen tarafından imza alınacaktır.

 8. PWC YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. PWC, Kurs danışmanlarının nitelikli ve eğitimli olmasını sağlamak için makul çabayı göstermektedir. Ancak Katılımcıya karşı herhangi bir kayıptan, masraftan ya da ihmalden, yanlış davranış biçimlerinden veya Kurs sırasında herhangi bir beceri eksikliğinden kaynaklanan dolaylı veya bunlara bağlı zararlardan sorumlu olmayacaktır.
  2. PWC’nin bu Anlaşmaya istinaden sözleşme ve para cezalarına ilişkin tüm sorumluluğu Kurs(lar) için ödenen ücreti aşamaz.
  3. Bu Anlaşmada açık veya örtülü olarak belirtilen tüm şartlar ve garantiler yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir.
  4. Kursun, Katılımcının ağ altyapısı kullanılarak ve bir SAP sitesinde bulunan SAP'ın standart eğitim sistemine erişilmesini sağlayan Citrix Secure Gateway aracılığıyla uzaktan verilmesi durumunda, PWC Kurs başlamadan önce Katılımcının ağ altyapısında gereken testlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için Katılımcı ile birlikte çalışacak ve ilgili teknik kurulum gerekliliklerini Katılımcı ile paylaşacaktır. Tereddüde yer bırakmamak amacıyla, test bitiminden Kurs başlama süresine kadar Katılımcının ağ altyapısında herhangi bir değişiklik yapılırsa, Kurs verilirken herhangi bir aksaklık yaşanması Katılımcının sorumluluğundadır.
  5. Ayrıca Katılımcı Citrix Secure Gateway'in internet tabanlı bir bağlantı yöntemi olduğunu ve routing, ağ kullanımı, bağlantı hızı, proxy sunucu hatası veya katılımcının ağından ya da genel web alanından kaynaklanan sorunlarda PWC’nin sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

 9. FİYAT VE ÖDEME
  1. Kursun (Kursların) fiyatına kurs dokümantasyonu, eğitim katılım sertifikası (kursu takip eden 3 ay süresince hakkı saklı kalacak şekilde), (sertifika ile ilgili Hizmetler hariç) çay ve kahve ücretleri de dahil olacaktır.
  2. Kurs materyallerinin kapsamı dahilinde kursun belirlenen tarihten önce tamamlanması durumunda, Kursun tamamına veya bir bölümüne ilişkin para iadesi yapılmayacaktır.
  3. Katılımcı Kurs başlangıç tarihine 10 gün kala kurs ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 10. İPTAL
  1. PWC herhangi bir sebeple, herhangi bir kursu iptal etme hakkını saklı tutar.  PWC söz konusu İptal konusunda Katılımcıya uygun bir alternatif kurs tarihi önerecek veya Kurs (Kurslar) için ödenen tutarı tamamen iade etme teklifinde bulunacaktır.
  2. Katılımcı şu koşulların sağlanması durumunda yazılı olarak bildirerek herhangi bir Kurs kaydını iptal edebilir veya başka bir tarihe rezervasyon yaptırabilir:
  3. İptal bildiriminin Kurs başlangıç tarihinden 10 işgünü önceden PWC’ye ulaşması durumunda herhangi bir ücret alınmayacaktır;
  4. İptal bildiriminin Kurs başlangıç tarihinden 7 ila 10 işgünü önceden PWC’ye ulaşması durumunda ücretin %50'si alınacaktır;
  5. İptal veya rezervasyon için tarih değişikliği bildiriminin alınmaması veya Kurs başlangıç tarihine 7 iş gününden daha az süre kalması durumunda Kurs ücretinin tamamı alınacaktır.

  6. Katılımcı tarafından Kurs ile ilgili olarak yapılan harcamaların tamamı yalnızca ve tamamen Katılımcının sorumluluğundadır.

 11. GİZLİLİK

  Katılımcı, gerekli hizmetin verilebilmesi amacıyla kendisine sağlanan hiçbir yazılı, sözlü, görsel elektronik ortamda sağlanan bilgiyi, ayrıca çalışmalar esnasında İşveren, ortakları (ortaklık bilgileri de dahil olmak üzere) çalışanları müşterileri hakkında öğrenilen her türlü belge bilgi, faaliyet, proje ilgili iş modelleri, iş stratejileri, know-how, pazarlama planları, prosesler, telif hakkı, ticari marka, ticari, mali, hukuki ve teknik nitelikte olan her türlü bilgiyi sözleşme bitiminden sonra dahi PwC nin yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara açıklanmamayı, süresiz olarak her şartta gizli tutmayı kabul ve taahhüt eder.

  Sözü edilen koruma kapsamında, Katılımcı, Sözleşme konusu ticari sır ve Gizli Bilgi niteliğindeki hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceğini, açıklamayacağını, vermeyeceğini, yayımlamayacağını ve/veya alenileştirmeyeceğini, 3. Kişilerin yararı ya da kişisel yararına kullanmayacağını, (PwC ve Katılımcı) bir bilginin gizli olup olmadığında tereddüde düşerse, diğer taraf tarafından aksi belirtilmedikçe Katılımcı o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket etmesi gerekecektir) kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Bununla beraber Katılımcı, ayrıca, Gizli Bilgiyi ticari muamelelere konu yapmamayı, her şart ve koşulda kesinlikle gizli ve saklı tutmayı taahhüt etmektedir.

  Ayrıca yazılı olarak açıkça izin verilen haller dışında, Katılımcı, bu Gizli Bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmayacağını, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamayacağını, kabul ve taahhüt etmektedir.

  Ayrıca Katılımcı, Her proje için kendisine verilen ve Gizli Bilginin üzerinde olduğu her türlü yazı, yazılım, grafik, tablo veya şema, belge, disket, CD veya diğer eşyayı, eğitimde berlitilen sürenin sona ermesi ile beraber, bir tutanak ile derhal iade etmeyi/edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

  Katılımcı, işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, bu ihlalden kaynaklanan/kaynaklanacak dolaylı zararlar da dâhil olmak üzere, PwC nin, ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının doğmuş/doğacak bilcümle zararlarını tazmin etmeyi, beyan ve kabul ve taahhüt etmektedir.

  Bununla beraber Katılımcı, bu sözleşmede mevcut hüküm ve şartlara aykırı davrandığı takdirde ayrıca İşverene, ortaklarına, yöneticilerine ve çalışanlarına derhal ilk talepte ve ayrı ayrı eğitim bedeli kadar Cezai Şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

  Aşağıdaki Bilgiler Gizli Bilgi Niteliğinde sayılmayacaktır:

 12. Kanun gereği veya adli, idari  veya resmi bir makamın emrini veya kararlarını yerine getirmek için açıklanan bilgiler,
 13. İşbu SÖZLEŞME’nin imzalanmasından önce veya sonra kamuya mal olmuş bilgiler,
 14. TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’nin imzalanmasından önce vakıf oldukları bilgiler,
 15. PwC’nin; denetçi bağımsızlığı, risk yönetimi ve kalite kontrol amaçları kapsamında Gizli Bilgileri diğer PwC Kuruluşları ile paylaştığı bilgiler,
 16. PwC’nin ilişki yönetimi, hesap yönetimi, iç finansal raporlama, IT hizmetlerinin sağlanması (depolama, barındırma, bakım, destek de bu kapsama dâhildir) ve PwC Kuruluşlarına ve kullanılan servis sağlayıcılara verilen dış kaynak kullanım (outsourcing) hizmetleri dâhil olmak üzere PwC tarafından birçok mesleki nedenle transfer edilen bilgiler,

 17. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  1. PWC kendisi tarafından kullanılan veya oluşturulmuş ürünler, üçüncü taraf ürünleri, veriler, planlar, belirtimler, raporlar, tasarımlar, teknolojik “know-how”, notlar, alıştırmalar, dokümantasyon ve diğer tüm bilgiler (toplu olarak “SAP Materyalleri”) de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyaller üzerindeki haklarını, mülkiyet haklarını ve her türlü hukuki menfaatini saklı tutar.
  2. Bu Anlaşma hiçbir şekilde PWC Materyallerinin mülkiyetini veya haklarını Katılımcıya vermez. Hiçbir durumda Kurs dokümanlarının tamamı veya bir kısmı çoğaltılamaz veya hiçbir biçimde ve hiçbir amaçla kopyalanamaz ve PWC’nin yazılı izni olmadan başka dillere çevrilemez, işlenemez.

 18. GENEL HÜKÜMLER

  PWC kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Kursun içeriğini Katılımcıya bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar, böyle bir değişiklik söz konusu Kurs içeriğinin tamamen değiştirilmesi olarak kabul edilmemelidir.

  SAP’IN DANIŞMAN SERTİFİKASYONU PROGRAMINA KATILIM İÇİN EK ŞARTLAR VE KOŞULLAR

  1. KATILIMCILAR
   1. Katılımcılar uygun niteliklere sahip çalışanlarını sertifika sınavı adayları olarak kaydettirebilirler.
   2. SAP veya yetkili SAP eğitim iş ortakları (PWC) tarafından verilen ve sertifika sınavı içeren eğitim kurslarına katılanlar sertifika sınavına girebilirler.
   3. Diğer kişiler de sertifika sınavına girmek için PWC’ye başvurabilirler. Adayların niteliklerinin uygun olduğunu göstermeleri ve sertifika verilmesinin bir ihtiyacı karşılaması gereklidir.
   4. Sertifika sınavına kabul yalnızca SAP'nin takdirine bağlıdır.
  2. SINAVLAR,KİŞİSEL VERİLER
   1. Her sınavın içeriğini SAP belirleyecek ve yayımlayacaktır. Bu içerik SAP tarafından önceden bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
   2. Her sınavın formatını ve süresini SAP belirleyecek ve yayımlayacaktır. Bu format ve süre SAP tarafından önceden bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
   3. Sınavlar ve sertifikalar sürüme bağlıdır; yani sınavlar belirli bir yazılım sürümüne yöneliktir ve sertifikalar bu belirli yazılım sürümü için geçerlidir.
   4. SAP zaman içinde sürüme bağlı bir sertifikanın geçerliliğini sınırlama hakkını saklı tutar. Bir sertifikanın geçerliliği, en fazla SAP söz konusu sürüm için destek sağlamayı bırakana dek sürebilir.
   5. SAP hangi sürümler için sınav sağlanacağını ve sertifikaların ne süreyle geçerli olacaklarını kendi kanaati doğrultusunda belirleyecektir.
   6. SAP belirli bir sürüme yönelik sertifikanın yükseltilmesi için delta sertifika sınavı sağlayabilir; böylece sertifika daha sonraki sürüm için de geçerli olabilir. Delta sertifika sınavı adayları geçerli sürümün sertifikasına sahip olmalıdır. Bir öncekinden daha eski bir sürümün sertifikasına sahip olmak adaya delta sertifikası alma hakkı vermez. SAP delta sertifika sınavlarına genel öneme sahip konuların yanı sıra sürüme özgü konuları da dahil etme hakkını saklı tutar.
   7. SAP veya yan kuruluşları sertifika programını yönetmek amacıyla, geçerli yasal veri koruma hükümlerine uygun olarak kişisel veri depolar ve işler. Adaylar sınava girmeden önce verilerinin saklanmasını ve işlenmesini kabul ettiklerine dair yazılı onay vermelidirler.
  3. SINAV KURALLARI
   1. Her aday sınava başlamasına izin verilmeden önce gözetmene fotoğraflı, resmi ve geçerli bir kimlik belgesi sunacaktır.
   2. Aday sınavı tek başına ve bağımsız olarak tamamlayacaktır. Hiçbir şekilde ek yardıma izin verilmez.
   3. Adaylara sınavı tamamlamak için verilen süre sınırlıdır; kesilemez veya uzatılamaz.
   4. Adaylar gözetmenin talimatlarına uymak zorundadırlar.
   5. Sınav soruları ve görevleri telif hakkına tabidir ve tamamen ya da kısmen kağıda geçirilemez, kopyalanamaz veya başka bir şekilde çoğaltılamaz ve hiçbir şekilde diğerlerinin kullanımına sunulamaz.
   6. Aday sınav düzenini bozar veya herhangi bir sınav kuralını çiğnerse, derhal sınavdan çıkarılacaktır. Bu bağlamda nihai kararı gözetmen verir.
  4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
   1. Sınav, SAP tarafından tanımlanan genel kurallara uygun olarak ve katılımcının bilgileri gizlenerek değerlendirilir.
   2. Adaylara sınav sonuçları sertifikaları gönderilerek ya da başarısız oldukları bildirilerek iletilir.
   3. Başarılı adaya, benzersiz tanıtıcı numarasına sahip bir sertifika gönderilir.
   4. Makul düzeyde mümkün olduğu ölçüde, başarılı adaylara uzmanlıklarındaki eksikliklere yönelik genel bilgiler sağlanır.
   5. İtirazlar sonucun bildirilmesini izleyen üç ay içinde yapılmalıdır. Bu üç aylık dönemin ardından yapılan itirazlar SAP tarafından incelenmez ve bu sürenin sonunda SAP belgeleri imha etme hakkına sahiptir.
   6. SAP gerektiğinde bir adayın sahip olduğu sertifikaları ve adayın başka sınavlara girip girmediğini bilmek için sınav sonuçlarını bir veritabanında saklayacaktır. SAP ayrıca sakladığı verileri sertifikalı adaylara hedefli bilgiler sağlamak ve adayların belirli bilgileri almasına olanak sağlamak için kullanabilir. Bunun yanı sıra SAP, başarılı adayların sertifika aldıklarını başka kişilere bildirebilir.
  5. SERTİFİKALARI DEĞİŞTİRME VE YENİ SERTİFİKA DÜZENLEME
   1. Sertifika kaybolursa, SAP yeni bir sertifika düzenleyecektir.
   2. Başarılı adaylar SAP’yi yazılı olarak adres, isim, çalışan veya diğer ilişkili değişiklikler açısından bilgilendirecek ve uygun şekilde resmi belge ya da yeni çalışanın beyanı iliştirerek bunu kanıtlayacaktır. SAP değiştirilen sertifikayı adayın yeni adresine gönderecektir.
   3. SAP sertifikalarda değişiklik yapmak veya yeni sertifika düzenlemek için idari bir ücret talep edebilir.
  6. SINAVA YENİDEN GİRME
   1. Başarısız olan adaylar bedeli karşılığında aynı sınava tekrar girebilirler.
   2. Adaylar aynı sürüme yönelik aynı sınava en fazla üç kez girebilirler. Belirli bir sürüme yönelik sınavda üç kez başarısız olan adaylar, sonraki sürüme kadar bir daha sınava giremez.
   3. Aday aynı sınava üçüncü kez girmeden önce, daha önceki sınavlarda belirlenen eksikliklerini tamamlamak için uygun eğitimleri aldığını kanıtlayacaktır.
   4. SAP adayların belirli bir sürüme yönelik sınava tekrar girebileceklerini taahhüt etmez. Sınava yeniden girmek isteyen adaylar daha sonraki bir sürümün sınavına girmeyi deneyebilirler.
   5. Adaylar sınavlara yeniden girmek için tüm harçları tekrar ödemek zorundadırlar.
  7. SERTİFİKA ÜCRETLERİ / DÜZENLEMELER
   1. Adaylar sınava girmek için danışman sertifikası ücreti ödeyeceklerdir.
   2. Bu sertifika ücreti sınav, değerlendirme ve başarılı adaylar için sertifika ücretlerini kapsar.
   3. Belirli bazı SAP eğitimi kursları için belirtilen kurs ücretlerine sertifika ücreti de dahildir.
   4. Sınavların SAP tarafından sunulduğu ve yönetildiği durumlarda, SAP eğitimi kurslarına katılım düzenlemeleri de geçerlidir.
  8. SINAV KURALLARININ İHLALİ
   1. Sınav kurallarının ciddi şekilde ihlal edilmesi durumunda, ilgili adayların aldıkları tüm sertifikalar geçersiz kılınır ve adayların başka sınavlara girmelerine izin verilmez. Kuralları ciddi şekilde ihlal eden aday, tüm sertifikalarını gecikmeden SAP'a iade edecektir.
   2. Sınav kurallarının aday tarafından hafif şekilde ihlal edilmesi durumunda sınav sonucu "başarısız" olarak kabul edilecektir ancak aday sınava tekrar girme kurallarına uygun olarak sınava yeniden girebilir.
   3. Telif haklarının ihlali veya SAP'a zarar veren diğer ihlaller, ihlal veya zarar sertifika programı dahilinde gerçekleşmişçesine sertifika sınav kurallarının ciddi şekilde ihlali olarak kabul edilecektir.
   4. SAP bir ihlalin ciddi veya hafif olduğuna karar verirken uygun şekilde adaletli olacaktır. İlgili adaya gerekçeleri açıklayan yazılı bir bildirim gönderilecektir.
 19. BİLDİRİMLER

  TARAFLAR birbirlerine yapacakları bildirimleri 1. Madde’de yazılı adres ya da faks numaralarına, iadeli taahhütlü mektup ya da teyitli faks yolu ile yazılı olarak yapacaklardır. Bu adreslere ve bu adreslerde bulunan teyitli faks aygıtlarına yapılacak her türlü gönderiler, ihbar, ihtar ve tebliğler TARAFLAR'a gönderilmiş sayılır. TARAFLAR, sözü geçen adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri ivedilikle diğer tarafa bildireceklerini, aksi takdirde burada yazılı adreslerine yapılacak tüm bildirimlerin geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.

 20. İHTİLAFLARIN HALLİ

  SÖZLEŞME ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafların TARAFLAR arasındaki ilişkilere zarar vermeyecek şekilde çözümlenmesi esastır. Karşılıklı mutabakat ile çözümlenemeyen ihtilaflarda TARAFLAR, İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.